ສູນ VIP ສະຫວັນນະເຂດ

IF Savannakhet VIP Hotel (COVID-19)

Total Beds
Total ICU Beds
Total Nurses
Beds Occupied
ICU Beds Occupied
Nurses on Duty
Total Ventilators
Ventilators in Use
Oxygen Therapy