01 ນະຄອນຫຼວງ (Vientiane Capital)


11 ບໍລິຄຳໄຊ (Bolikhamxai)

13 ສະຫວັນນະເຂດ (Savannakhet)

16 ຈຳປາສັກ (Champasak)